نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

admin-research

admin-research


 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جواد اصغری‌

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی​

تلفن: ۶۱۱۱۳۰۳۵‌

 ایمیل: jasghari@ut.ac.ir​