نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

bastan5

bastan5


فرایند نوسنگی شدن زاگرس مرکزی

1391/2/2

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سخنرانی تخصصی را با حضور آقای دکتر حجت دارابی تحت عنوان ((   فرایند نو سنگی شدن زاگرس مرکزی)) در روز دوشنبه 4/2/91 از ساعت 18 - 16 در محل تالار کمال دانشکده برگزار میکند.