نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

professors

professors


 

دکتر علی افخمی

استاد

aafkhami@ut.ac.ir

 

 

 

 

دکتر علی افخمی

 

استاد

ایمیل:  aafkhami@ut.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی افخمی

 

دکتر مزدک انوشه

مرتبه علمی : استاد

مرتبه علمی : استادیار

aafkhami@ut.ac.ir

mazdakanushe@ut.ac.ir

 

 

دکتر علی درزی

 

دکتر محمود بی جن خان

مرتبه علمی : استاد

مرتبه علمی : استاد

alidarzi@ut.ac.ir

mbjkhan@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر غلامرضا دین محمدی

 

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

مرتبه علمی : استادیار

مرتبه علمی : استاد

rezadien@ut.ac.ir

gh5karimi@ut.ac.ir