تهران- خیابان انقلاب-دانشگاه تهران- کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

          ریاست کتابخانه :61112569 

          بخش مرجع : 61113083

          بخش مخازن : 61112590

          بخش سفارش و مجلات : 61113363

          بخش امانت : 61112595

          بخش سازماندهی و اطلاع رسانی : 61112572

  66407421

 

 

LitLib@ut.ac.ir