هیأت تحریریّه (به ترتیب حروف الفبا) :

دکتر منوچهر اکبری    استاد دانشگاه تهران
دکتر نصرالله امامی     استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمد رضا ترکی    دانشیار دانشگاه تهران
دکتر عبدالرضا سیف    استاد دانشگاه تهران
دکتر علی شیخ الاسلامی    استاد دانشگاه تهران
دکتر محمود عابدی     استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
دکتر علی محمد موذنی     استاد دانشگاه تهران
دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد    دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر محمد یوسف نیری     استاد دانشگاه شیراز
دکتر سعید واعظ     استاد دانشگاه علامه طباطبایی