بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ابوذر هادی

جلسه دفاعیه ابوذر هادی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ابوذر هادی

رقابت چین و آمریکا در خلیج فارس از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۰

ارشد/تاریخ

دکتر احمدی

دکتر نعمتی

دکتر زندیه

دکتر فیضی

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۸

تالار باستانی پاریزی