بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه امیرحسام محمدزاده

جلسه دفاعیه امیرحسام محمدزاده


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

امیرحسام محمدزاده

 
بررسی سبک شناسانه منظومه ویس و رامین بر اساس الگوی پاول سیمپسون

ارشد/زبان و ادبیات فارسی

دکتر سید مصطفی موسوی راد

دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر امید مجد

دکتر علی کالیراد

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۸

تالار کمال