بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ریحانه حاجی کریمی ساری

جلسه دفاعیه ریحانه حاجی کریمی ساری


 

 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ریحانه حاجی کریمی ساری‌

مستند سازی، بازخوانی و تحلیل عقدنامه‌های سار کاشان‌

ارشد/ ‏ ایرانشناسی‌

دکتر محمد منصور طباطبایی​

دکتر علی شهیدی

دکتر لیلی ورهرام

دکتر علی کالیراد

۰۳/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۱۴

اتاق ۳۲۹