بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه زهرا صولتی

جلسه دفاعیه زهرا صولتی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

زهرا صولتی

 
تحلیل سبکی حبسیه در ادبیات پایداری در سطوح زبانی و فکری بر مبنای رمان شنام و پایی که جا ماند

ارشد/زبان و ادبیات فارسی

دکتر امید مجد

دکتر حمیر زمردی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر علی شهیدی

۰۶/۲۲/‏۱۴۰۲‬‌

۱۰

تالار کمال