بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سعید کهکی

جلسه دفاعیه سعید کهکی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سعید کهکی

 
طراحی و تولید مدل چند رسانه‌ای آموزش باستان شناسی و بررسی تأثیر ان بر دانش باستان شناختی و میراث فرهنگی دانش آموزان پایه هفتم با رویکرد باستان شناسی عمومی

ارشد/باستانشناسی

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلودار

دکتر رحیمی سرخنی

دکتر مجید منتظر ظهوری

دکتر احمد علی یاری

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۱۵

دفتر گروه