بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سیدمجتبی احمدی

جلسه دفاعیه سیدمجتبی احمدی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سیدمجتبی احمدی

تصحیح ترجمه کتاب مقدس اثر سلیمان ابن قس یوسف المیا فارقانی

ارشد/زبانهای باستانی

دکتر علی شهیدی

 سیدمحمد منصور طباطبایی

دکتر لیلا ورهرام

دکتر محمود فضیلت

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۱۴:۳۰

​کلاس شماره ۳۲۳