بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه شاه قدم ابوذر

جلسه دفاعیه شاه قدم ابوذر


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

شاه قدم ابوذر

 
فرهنگ عامه در متون تاریخی و جغرافیایی شام از قرن ۳ تا ۵ ه. ق

ارشد/تاریخ

دکتر عالمی

دکتر خان احمدی

دکتر قزوینی

دکتر خان مرادی

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۹:۳۰

تالار باستانی پاریزی