بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فائزه سادات میرموسوی

جلسه دفاعیه فائزه سادات میرموسوی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فائزه سادات میرموسوی

بررسی یک واژه‌بست در برخی محمول‌های مرکب گیلکی: رویکرد کمینه‌گرا

ارشد/زبانهای باستانی

دکتر علی درزی

دکتر مریم دانای طوسی

دکتر محمود بیجن خان

دکتر سیدمصطفی موسوی راد

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۱۵:۳۰

​کلاس شماره ۳۲۳