بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فاطمه ابراهیم پور

جلسه دفاعیه فاطمه ابراهیم پور


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فاطمه ابراهیم پور

تأثیر جنگ‌های ساسانیان و بیزانس بر تغییر مسیرهای تجاری (از قرن پنجم تا پایان دوره خسرو انوشیروان)

ارشد/تاریخ

دکتر غضنفری

دکتر زرین کوب

دکتر بادامچی

دکتر ورهرام

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۸

کتابخانه گروه