بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مبینا سادات قریشی

جلسه دفاعیه مبینا سادات قریشی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مبینا سادات قریشی

آسیب شناسی، ساماندهی و مطالعه تطبیقی تابوت سفالی اشکانی در مخزن موزه ملی ایران

ارشد/باستانشناسی

دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر جبرئیل نوکنده

دکتر مژگان خان مرادی

دکتر علی شهیدی

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۹

دفتر گروه