بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه محمدکاظم فیض الله شوشتری

جلسه دفاعیه محمدکاظم فیض الله شوشتری


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمدکاظم فیض الله شوشتری

پاتولوژی بقایای انسانی گورستان شرقی عصر آهن ۲و۳ قره تپه سگزآباد

ارشد/باستانشناسی

دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر مریم رمضانی

دکتر نصیر اسکندری

دکتر زهره انواری

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۱۰

​کلاس ۴۰۱