بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مسعود نامور

جلسه دفاعیه مسعود نامور


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مسعود نامور

ترتیب واژگان تیر یشت

ارشد/زبانهای باستانی

دکتر لیلا ورهرام

دکتر علی شهیدی

دکتر سیداحمدرضا قائم مقامی

دکتر محمود جعفری دهقی

۰۶/۲۷/‏۱۴۰۲‬‌

۱۰

​کلاس شماره ۳۲۳