بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ژاله ذهبی

جلسه دفاعیه ژاله ذهبی


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ژاله ذهبی

ایران، جامعه، سیاست، مطالعه موردی: دیدگاه‌های پیتر دلاوله و ژان شاردن

ارشد/زبانهای باستانی

دکتر منصور صفت‌گل

آقای دکتر علی شهیدی

دکتر لیلا ورهرام

دکتر علی کالیراد

۰۶/۲۸/‏۱۴۰۲‬‌

۱۰

کتابخانه گروه عربی