بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ژوان زری

جلسه دفاعیه ژوان زری


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ژوان زری

تحلیل انتقادی گفتمان زن در نمایشنامه کردی بر اساس رویکرد فرکلاف

ارشد/زبانشناسی

دکتر علی افخمی

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر زهرا ابوالحسنی

دکتر محمدجواد عظیمی

۰۶/۲۶/‏۱۴۰۲‬‌

۸:۳۰

کتابخانه گروه عربی