بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه کوثر باقری

جلسه دفاعیه کوثر باقری


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

کوثر باقری

 
وضعیت عمومی کارگران پالایشگاه نفت ابادان در دوره پهلوی دوم ۱۳۲۰-۱۳۵۷

ارشد/تاریخ

دکتر احمدی

دکتر قزوینی

دکتر کرمی پور

دکتر فیضی

۰۶/۲۹/‏۱۴۰۲‬‌

۱۱

تالار اقبال