بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ابراهیم زین پور ۲۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه ابراهیم زین پور ۲۶/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ابراهیم زین پور

ترجمه، شرح و بررسی دیوان ابوذیب هذلی

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر غلامعباس رضایی هفتادر

دکتر محمد حسن فوادیان

دکتر عزت ملاابراهیمی

دکتر مجتبی عمرانی پور

 

۲۶/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

کلاس ۴۲۱