بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه رسول حسین پور ۲۹/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه رسول حسین پور ۲۹/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

رسول حسین پور

اقتضائات اخلاقی آرمان شهر حافظ

ارشد / زبان و ادبیات فارسی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علی محمد موذنی

دکتر روح اله هادی

دکتر سید موسی دیباج

۲۹/‏۱۱/‏۹۸

۱۲

کتابخانه مدرس رضوی