بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه زهره صابر پلگرد ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه زهره صابر پلگرد ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

زهره صابر پلگرد

شرح و ترجمه اشعار عبدالمسیح الانطاکی در خصوص نقش امام علی (ع) در غزوات پیامبر (ص)

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر محمد حسن فوادیان

دکتر علی محمد موذنی

دکتر معصومه شبستری

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

گروه عربی