بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سمیه ایمانیان ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه سمیه ایمانیان ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سمیه ایمانیان

تحلیل محتوای ایران شناسی نشریه " ایران باستان"

ارشد / ایرانشناسی

دکتر علی شهیدی

دکتر محمد جعفری دهقی

دکتر احمد رضا قائم مقامی

دکتر گودرز رشتیانی

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۱۶

کلاس ۳۰۲