بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سیده سارا حسینی نژاد ۲/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه سیده سارا حسینی نژاد ۲/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سیده سارا حسینی نژاد

بازار و بازاریان فارس در دوره مغول

ارشد / تاریخ

دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر محمد باقر وثوقی

دکتر حمید کرمی پور

دکتر حسن باستانی راد

 

۲/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

تالار کمال