بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه صفا حائزی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه صفا حائزی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

صفا حائزی

ترجمه  معرفی و بررسی کتاب ادوارد شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت

ارشد / زبان وادبیات عربی

دکتر مسعود فکری

دکتر محمد علی آذرشب

دکتر علی افضلی

دکتر روح اله هادی

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۱۶

گروه عربی