بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه عاطفه ولاشجردی فراهانی ۱۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه عاطفه ولاشجردی فراهانی ۱۶/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

عاطفه ولاشجردی فراهانی

ترجمه و شرح کتاب

(المختصر فی تاریخ البلاغه)

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر غلامعباس رضایی هفتادر

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر علی افضلی

دکتر مجتبی عمرانی پور

 

۱۶/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

کلاس ۴۲۱