بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فائزه حسنی ۲۰/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه فائزه حسنی ۲۰/‏۱۱/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فائزه حسنی

بررسی حوزه‌ی معنایی الفاظ آب و ابر و وابسته‌های آن در نهج البلاغه

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر محمد دزفولی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر محمد حسن فوادیان

 

۲۰/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۱۱

کلاس ۴۲۱