بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه فخر الدین کشاورز ۱۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه فخر الدین کشاورز ۱۶/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

فخر الدین کشاورز

ترجمه کتاب تاریخ ایران در یک نگاه اثر ناصر تکمیل همایون به زبان عربی

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر علی افضلی

دکتر عدنان طهماسبی

دکتر مسعود فکری

دکتر سید عدنان اشکوری

 

۱۶/‏۱۱/‏۹۸

۱۰

کلاس ۴۲۱