بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه محمد قمی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد قمی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمد قمی

ترجمه و شرح لغوی و تحلیل نکات برجسته بلاغی ملحمه فاطمیه عبد المنعم فرطوسی

ارشد / زبان وادبیات عربی

دکتر محمد حسن فوادیان

دکتر محمد دزفولی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر احمد احمدی

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۸

کلاس ۴۲۱