بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مریم موسوی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم موسوی ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مریم موسوی

ترجمه کتاب ناپلئون بوناپارت فی مصر

ارشد / زبان وادبیات عربی

دکتر علی افضلی

دکتر جواد اصغری

دکتر حسن اعظمی

دکتر علی محمد موذنی

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۱۵

کلاس ۴۲۱