بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مهسا بهادری جهرمی ۳۰/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه مهسا بهادری جهرمی ۳۰/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهسا بهادری جهرمی

مستند سازی و تحلیل محتوای اسناد تخت جمشید در گنیجنه اسناد ملی ایران

ارشد / ایرانشناسی

دکتر علی شهیدی

دکتر طهمورث ساجدی صبا

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر گودرز رشتیانی

۳۰/‏۱۱/‏۹۸

۸

کلاس ۳۲۹