بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه نرگس بیگلدی ۳۰/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه نرگس بیگلدی ۳۰/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

نرگس بیگلدی

بررسی جایگاه زنان جامعه عمان در زمان‌های نویسندگان زن با تکیه بر رمان‌های سیدات القمر، الطواف حیث الجمر، الاشیاء لیست فی اماکن‌ها، الباغ، ثالوث و تعویذه

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر حسن امین مفدسی

دکتر علی افضلی

دکتر جواد اصغری

دکتر کمال باغجری

۳۰/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

کلاس ۴۲۱