بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه هادی بیگ محمدی ۲۹/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه هادی بیگ محمدی ۲۹/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

هادی بیگ محمدی

ترجمه کتاب فی اللسانیات التداولیه

مع محاوله تاصیلیه فی الدرس

العربی القدیم"

ارشد / زبان و ادبیات عربی

دکتر سعد اله همایونی

دکتر عدنان طهماسبی

دکتر علی افضلی

دکتر فرشید ترکاشوند

 

۲۹/‏۱۱/‏۹۸

۱۴

دفتر گروه عربی