بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه کسری محبی مقدم صومعه سرایی ۱/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه کسری محبی مقدم صومعه سرایی ۱/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

کسری محبی مقدم صومعه سرایی

زندگی روزمره سلاطین عثمانی در عصر طلایی از سلطان محمد دوم تا پایان سلطنت سلیمان اول

ارشد / تاریخ

دکتر حسن حضرتی

دکتر علی کالیراد

دکتر حمید کرمی پور

دکتر نصر اله صالحی

 

۱/‏۱۱/‏۹۸

۱۳

تالار کمال