بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه کوثر الکریم ۲۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه کوثر الکریم ۲۶/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

کوثر الکریم

ترجمه کتاب خانم کارکوب

ارشد / مترجمی زبان عربی

دکتر علی افضلی

دکتر عدنان طهماسبی

 

دکتر سعداله همایونی

۲۶/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۱۵

کلاس ۴۲۱