بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سمیه مشایخ

جلسه دفاعیه سمیه مشایخ


 
 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سمیه مشایخ

مطالعه تطبیقی سه قصه سغدی با قصه های متناظر آنها به زبان سنسکریت

دکترا/ ‏ فرهنگ و زبانهای باستانی

دکتر زهره زرشناس

دکتر احمدرضا قائم مقامی

دکتر علی شهیدی، دکترمحمود جعفری دهقی

دکتر فرزانه اعظم لطفی، دکتر مهدی فدایی مهربانی

۰۴/۰۷/‏۱۴۰۲‬‌

۱۰‌

اتاق ۳۲۹