بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه شیوا تقوایی زحمتکش

جلسه دفاعیه شیوا تقوایی زحمتکش


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

شیوا تقوایی زحمتکش

تأثیر تغییرات نظام بودجه ریزی کشور بر اوضاع اقتصادی بندر بوشهر و بندر عباس

دکترا/تاریخ

دکتر وثوقی

دکتر یوسفی فر

دکتر فرشاد مؤمنی

دکتر علی کالیراد

دکتر حسن زندیه

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی

دکتر نصراله صالحی

۲۶/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۴

تالار باستانی پاریزی