بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه وزیر منبری

جلسه دفاعیه وزیر منبری


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

وزیر منبری

پروسوپوگرافی هخامنشیان (از ۴۵۰ ق. م تا پایان سلسله هخامنشی)​

دکترا/تاریخ

دکتر زرین کوب​

دکتر غضنفری

دکتر سیروس نصراله زاده​

دکتر حسین بادامچی​

دکتر شهرام یوسفی فر​

دکتر قائم مقامی​

دکتر مهرداد قدرت دیزجی​

۲۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۰

تالار اقبال