بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه یونگول یگین

جلسه دفاعیه یونگول یگین


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

یونگول یگین

بررسی تطبیقی نظام اقطاع در دوره سلجوقیان بزرگ و سلجوقیان روم

دکترا/تاریخ

دکتر یوسفی فر

دکتر حضرتی

دکتر ارکان گوک سو

دکتر حمید کرمی پور

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر نیره دلیر

دکتر اسماعیل حسن زاده

۲۱/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬‬‌

۱۳

تالار باستانی پاریزی