بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ابوالفضل سلمانی گواری ۲۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه ابوالفضل سلمانی گواری ۲۶/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ابوالفضل سلمانی گواری

روند فروکش کردن قدرت اقتصادی – سیاسی بغداد و پیامدهای آن از تهاجم مغولان تا برآمدن تیمور

دکتری /تاریخ

دکتر رسول جعفریان

دکتر فرج اله احمدی

دکتر محمد باقر وثوقی

دکتر حمید کرمی پور

دکتر محمد رضا نصیری

دکتر اسماعیل حسن زاده

۲۶/‏۱۱/‏۹۸

۱۵

تالار اقبال