بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه آرش رضایی ۱۰/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه آرش رضایی ۱۰/‏۷/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

آرش رضایی

بررسی خروج از درون حوزه گروه‌های اسمی و گروه‌های صفتی در زبان فارسی براساس نظریه فاز‌

دکتری / زبانشناسی همگانی

علی درزی

دکتر محمود بی جن خان‌

دکتر مزدک انوشه

دکتر علی افخمی‌

دکتر بهروز بختیاری

دکتر زهرا ابوالحسنی

دکتر ارسلان گلفام

۱۰/‏۷/‏۹۸

۱۲

تالار کمال