بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه امیر عباس صالحی ۲۲/‏۴/‏۹۹

جلسه دفاعیه امیر عباس صالحی ۲۲/‏۴/‏۹۹


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

امیر عباس صالحی

کار به مثابه بنیاد متافیزیکی نقد سوژه هگلی در مارکس

دکتری /فلسفه

-

-

-

۲۲/‏۴/‏۹۹

۱۲ – ۱۰

کتابخانه گروه فلسفه