بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه ایرج آذرفزا ۳۰/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه ایرج آذرفزا ۳۰/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

ایرج آذرفزا

مسئله سقراط به نزد لئو اشتراوس

(پژوهشی درباره امکان و ضرورت فلسفه سیاسی به طور کلی)

دکتری / فلسفه

دکتر شهرام پازوکی

دکتر سید حمید طالب زاده

دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی

دکتر محمدر ضا ریخته گران

دکتر احمد رجبی

دکتر سعید بینای مطلق

دکتر شروین مقیمی زنجانی

۳۰/‏۱۱/‏۹۸

۱۴

تالار اقبال