بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه سارا مشایخی ۲۶/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه سارا مشایخی ۲۶/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

سارا مشایخی

بررسی زبان شعر سنایی با تاکید بر حدیقه الحقیقه سنایی

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر منوچهر اکبری

دکتر علی محمد موذنی

دکتر علیرضا امامی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

دکتر محمود بشیری

۲۶/‏۱۱/‏۹۸

۱۱

تالار کمال