بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه شیما علاقبند راد ۲۸/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه شیما علاقبند راد ۲۸/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

شیما علاقبند راد

نقد و بررسی شرح سودی بر دیوان حافظ

دکتری / زبان وادبیات فارسی

دکتر محمد رضا ترکی

دکتر علی محمد موذنی

دکتر محمد افشین وفایی

دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر جواد بشری

دکتر احمد خاتمی

دکتر زهرا پارسا پور

۲۸/‏۱۱/‏۹۸

۱۲

تالار کمال