بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه عارفه دهقانی ۲۱/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه عارفه دهقانی ۲۱/‏۱۱/‏۹۸


 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

عارفه دهقانی

بررسی انواع لحن‌های فردوسی در شاهنامه

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر منوچهر اکبری

دکتر محمود فضیلت

دکتر علیرضا امامی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر اصغر باباسالار

دکتر پشتبار

دکتر داودی

۲۱/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۹

تالار کمال