بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه عاطفه خاتمیان ۱۷/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه عاطفه خاتمیان ۱۷/‏۱۰/‏۹۸


 

 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

عاطفه خاتمیان

نقد و بررسی شرح محمد بن قوام بلخی بر مخزن الاسرار نظامی

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد رضا ترکی

دکتر سید مصطفی موسوی

دکتر روح اله هادی

دکتر سید مرتضی میرهاشمی

دکتر داوود اسپرهم

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علیرضا امامی

۱۷/‏۱۰/‏۹۸

۱۴

تالار کمال