بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه علی مصلحی مصلح آبادی ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه علی مصلحی مصلح آبادی ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

علی مصلحی مصلح آبادی

فرهنگ ریشه شاختی واژه‌های اصیل یغنابی

دکترا / ‏ فرهنگ و زبان‌های باستانی

دکتر زهره زرشناس

دکتر نیکلاس سیمز ویلیامز

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر سیورس نصراله زاده

دکتر سید احمد رضا قائم مقامی

دکتر علی شهیدی

۳۰/‏۶/‏۹۸

۱۳

اتاق ۳۲۹