بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مجتبی احمدوند ۱۴/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه مجتبی احمدوند ۱۴/‏۱۱/‏۹۸


 
 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مجتبی احمدوند

بررسی ساختار سبکی آثار احمد جام ژنده پیل

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر حمیرا زمردی

دکتر امید مجد

دکتر اصغر باباسالار

دکتر حکیمه دبیران

دکتر عفت نقابی

۱۴/‏۱۱/‏۹۸

۳۰: ۱۱

تالار کمال